Grupper

Gruppefunksjonaliteten gir adgang til deler av EndNote-biblioteket ved et enkelt museklikk.
Gruppene kan deles inn i to hovedkategorier

  • Systemets (permanente og midlertidige) grupper
  • Egendefinerte grupper

Du definerer selv hvilke grupper du vil bruke og hvilke referanser som skal høre til i de ulike gruppene. Det er mulig å ha samme referanse tilhørende flere uten at det forårsaker dubletter i EndNote-biblioteket.

Programmet opererer altså med to hovedkategorier av grupper; automatiske og brukerdefinerte. De automatiske er grupper som programmet selv oppretter og holder styr på. Disse er:

Bildet viser ikonet for "Sync status" Sync Status – viser status for siste synkronisering mot EndNote online
(Se mer om synkronisering her.)
…………………………………………..
Bildet viser ikonet for gruppen "All references" All References – omfatter alle referansene i EndNote-biblioteket
Bildet viser ikonet for "Cited references" Cited References – består at de referansene du har benyttet i det åpne Word-dokumentet.
Har du flere Word-dokument åpne, vil det opprettes flere grupper.
Bildet viser ikonet for gruppen "Broken attachments" Broken Attachments – oversikt over referanser hvor vedleggende ikke lenger kan vises i biblioteket
Denne gruppen vises kun når du har benyttet funksjonen Find Broken Attachment Links
Bildet viser ikonet for gruppen "Duplicate references" Duplicate References – omfatter alle referanser som EndNote betrakter som dubletter.
Denne gruppen vises først når du har foretatt en dublettkontroll. Den blir altså ikke automatisk oppdatert.
(Se mer om dublettkontroll her.)
Bildet viser ikonet for gruppen "Imported references" Imported References – som er de referansene du sist importerterte
Bildet viser ikonet for gruppen "Retractions" Retractions – inneholder alle referanser som er trukket tilbake av utgiveren.
Se egen side om denne funksjonen
Bildet viser ikonet for gruppen "Recently Added" Recently Added – inneholder de siste referanser som er tilført biblioteket
Bildet viser ikonet for gruppen "Unfiled" Unfiled – dette er alle referanser som ikke ligger i noen egendefinerte grupper (du kan høyreklikke på gruppen for å velge om «Smart Groups» skal telle med)
Bildet viser ikonet for gruppen "Trash" Trash – som inneholder de sist slettede referanser (det anbefales ikke å satse på at de ligger der lenge, så sørg for at de virkelig skal slettes når de legges her)
Bildet viser ikonet for en egendefinert gruppe som ikke deles

Bildet viser ikonet for en delt gruppe

Bildet viser ikonet for "Smart Groups"

Bildet viser ikonet for "Group from Groups"

Egendefinerte grupper – Høyreklikk i feltet og velg hvilken type grupper som skal lages (se under)
Unntaket fra dette er delte grupper (Shared Groups) som administreres fra EndNote Web.
Bildet viser ikonet for gruppene "Online search" Online Search – består av midlertidige grupper som inneholder resultatet av de siste søk du foretok. Basene du har søkt i ligger som et eget underpunkt
Bildet viser ikonet for gruppen "Found PDF"
Bildet viser ikonet for gruppen "Found URL"
Bildet viser ikonet for gruppen "Not found"
Find Full Text – inneholder referanser som fikk fulltekst overført eller at de ble lagt til en fulltekstlenke ved siste gangs kjøring av kommandoen Find Full Text. Det er med andre ord ikke en oversikt over hvilke referanser som inneholder fulltekst eller lenke til fulltekst.
(Se mer om å finne fulltekst her.)

Merk at flere av de systemgenererte gruppene er midlertidige grupper, og fjernes/endres når du lukker programmet/biblioteket.

Den andre typer grupper – de brukerdefinerte – er grupper som du har kontroll over selv; navnsetting (du kan faktisk gi flere grupper samme navn!) og hvilke referanser de skal inneholde. En referanse kan tilhøre flere grupper, men en referanse kan ikke legges inn i samme gruppe flere ganger.
Ulike ikoner angir egenskapene til de ulike brukerdefinerte gruppene:

Bildet viser ikonet for en egendefinert gruppe som ikke deles Custom Groups – hvor man selv overfører de referansene man vil tilordne de enkelte gruppene
Bildet viser ikonet for "Smart Groups" Smart Groups – som er grupper hvor referanser kan tilordnes automatisk ut fra gitte kriterier
Bildet viser ikonet for "Group from Groups" Groups from Groups – er en kombinasjon av flere egendefinerte grupper
Bildet viser ikonet for en delt gruppe Shared Groups – som er grupper du deler med andre (via EndNote online)

Du kan velge hvorvidt gruppene skal vises eller ikke.

Se mer om hvordan man kan:

Opprette nye grupper og gruppesett

Endre navn på grupper

Slette grupper

Legge referanser til en gruppe

Fjerne referanser fra en gruppe