Formatere og avformatere i Word

Man kan velge å formatere et Word-dokument via verktøyknapper/menyvalg av flere grunner Det kan være at man ikke har slått på funksjonen for automatisk formatering, eller det kan være at man ønsker å formatere dokumentet med en annen stil enn den som allerede brukes.

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Man kan ønske et avformatert dokument fordi man vil veksle mellom ulike maskiner eller man vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.

Fremgangsmåte for formatering:

  • Klikk på pilen nede til høyre for Bibliography

  • Det kommer opp en dialogboks hvor man evt. velger aktuell stil, og klikker OK.

Merk at det her er mulighet for å angi om man vil ha en kobling mellom siteringene og tilhørende referanser i litteraturlisten. Man kan videre krysse av for at disse lenkene skal være understreket slik lenker ofte fremstår på internett.


Fremgangsmåte for avformatering:

  • Klikk på Convert Citation and Bibliography
  • Velg Convert to Unformatted Citations

Dette fører til to typer endringer:

  1. Siteringene kommer på en uformart form – f.eks. {Arnesen, 2018 #25}
  2. Referanselisten forsvinner