Oppsett for figurer og tabeller

Oppsettet for plassering av figurer og tabeller beskrevet på denne siden gjelder kun for elementer satt inn i Word-dokumentet fra et EndNote-bibliotek. Merk også at noen av valgene presentert her kan overstyres av oppsettet for den benyttede stilen.
Se mer om stiler her.
Det er også på sin plass å minne om at Word-programmet har langt bedre og mer fleksibel funksjonalitet for håndtering av figurer og tabeller enn tillegg fra EndNote kan by på.
Det ligger utenfor målsettingen til denne veiledningen å komme nærmere inn på dette.

Fremgangsmåte for å definere oppsett for figurer og tabeller:

  • Velg Preferences fra EndNote 20-menyen i Word
    EndNote 20 - Preferences
  • Velg fanekortet Figures and Tables i dialogboksen som dukker opp
    Figures and Tables
  • Første avkrysningsmulighet angir at figurene/tabellene skal plasseres rett etter det avsnittet de ble satt inn i.
    Det andre alternativet angir at figurene/tabellene skal plasseres nøyaktig der de ble satt inn i den fortløpende teksten.