Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.

De enkelte knappene på verktøylinjen er:

Go to previous reference
– Går til forrige referanse i referanseoversikten
Go to next reference
– Går til neste referanse i referanseoversikten
Reference
– Viser innholdet i alle feltene til en referanse. Her kan man foreta endringer, sletting og tillegg av metadata.
…………………………………. Attached PDFs
– Viser PDF-filer som er knyttet til en referanse. Navnet på PDF-filen(e) vises i fanekortet/fanekortene.
Attach File
– Verktøy for å knytte filer til referansen. Bringer frem en dialogboks hvor man velger ønsket vedlegg.
Find Reference Updates
– Henter oppdatert informasjon om referansen fra nettet
(Se mer om automatisk oppdatering av referanser.)
 Open Link
– Åpner nettleseren og går til lenken.
(Se mer om kobling til fulltekst i referanser.)
 Open File
– Åpner filen som er vedlegg til referansen.
 Spell Check
– Aktiverer dialogboksen for stavekontroll og grammatikk
Mark as Read / Mark as Unread 
– Her kan man veksle mellom markering for lest / ulest referanse
(Grå sirkel oppe til venstre betyr at referansen er ulest.)
Attach Figure
– Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
Format Bibliography
– Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk formatering og avformatering.)
Return to Word Processor
– Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Font
– Skrifttype
Size
– Skriftstørrelse
Bold
– Fet skrift
Italics
– Kursivert skrift
Underline
– Understreket skrift
Plain
– Normal skrift
Superscript
– Hevet skrift
Subscript
– Senket skrift
Symbol Font
– Velger skrifttype Symbol (kan også velges under Font).
Change Case
– Verktøy for å endre typografien (store/små bokstaver) i et felt.
(Se mer om dette her.)
View Source Record
– Går til Web of Science i standard nettleser og viser referansen
(Se mer om dette her.)
View Related Records
–  Går til Web of Science i standard nettleser og bruker funksjonen Related Records for referansen
(Se mer om dette her.)
Reference Type
– Feltet for å velge referansetype
Options
– Valg for visning av uutfylte felt og feltet for vurdering («Rating»)