Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Knappene er kun aktive/tilgjengelige dersom kommandoen er relevant. Det er f.eks. ikke mulig å bruke kommandoen Open Link dersom den markerte referansen ikke har noen lenke.

Local Library Mode
– Her vises kun egne referanser/grupper, og ikke alle gruppene for online-søk
Online Search Mode
– Dette valget benyttes når man vil søke i eksterne baser, og ikke overføre hele trefflisten til eget bibliotek automatisk. Egne referanser er ikke synlige i denne valget.
Integrated
– En kombinasjon av de to valgene under. Merk at ved søk i eksterne databaser via EndNote i denne visningen vil alle treff automatisk overføres til eget EndNote-bibliotek.
Bibliographic Output Style
– Her kan en velge hvilken stil som skal brukes.
(Se mer om stiler)
Copy to Local Library
– Når man står med en treffliste i Online Search Mode (se over), og har merket aktuelle referanser, kan man klikke på denne for å få de overført til lokalt EndNote-bibliotek
New Reference
– Klikk denne for å skrive inn en referanse manuelt.
(Se mer om å skrive inn referanser manuelt)
Online Search
– Klikk denne for å foreta et søk i ekstern base via EndNote.
(Se mer om søk via EndNote)
Import
– Brukes for å hente inn en fil som er lagret i en ekstern base.
(Se mer om import)
Export
– Brukes når en vil eksportere (deler av) EndNote-biblioteket.
Find Full Text
Søker etter fulltekstdokumenter for de(n) merked(e) referansen(e)
Open Link
– Åpner nettleseren og går til lenken i valgte referanse.
(Se mer om lenker i referanser)
Open File
– Åpner filen som er vedlegg til valgte referanse.
Insert Citation
– Setter inn de(n) merkede referansen(e) i Word-dokumentet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Format Bibliography
– Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om formatering og avformatering)
Return to Word Processor
– Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Sync with EndNote Web
– Synkroniserer EndNote-biblioteket med EndNote Web-biblioteket.
(Se mer om synkroniseringen)
Share Library
– Inviterer andre til å ta del i eget bibliotek
(Se mer om å dele bibliotek med andre)
Activity Feed
–  Endringer gjort i et delt bibliotek
(Se mer om aktivitetslogg i delt bibliotek)
Help
– Klikk for å hente frem hjelpefunksjonen i EndNote
Quick Search
– Brukes for å søke i (deler av) EndNote-biblioteket. Det søkes også i vedlagte PDF-filer og egne notater i disse.
Hide Search Panel / Show Search Panel
– Her kan man velge om man vil vise søkefeltene