Utføre dublettkontroll

Det kan fort komme inn flere referanser til samme arbeid dersom du overfører referanser fra ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dubletter.

Fremgangsmåte:

  • For å søke etter dubletter på tvers av hele EndNote-biblioteket må All References være valgt
  • Velg Find Duplicates fra Library-menyen
  • Det vil komme opp en dialogboks som viser de antatte dubletter to og to av gangen. Til venstre finner du referansen med lavest referansenummer (først lagt inn i EndNote-biblioteket).
   Feltene som er ulike vil markeres slik at det er lett å ta stilling til hvilken referanse du ønsker å beholde
   [Se mer om kriterier for dubletter]
  • Bla gjennom referansene og ta stilling til hva du vil gjøre i hvert enkelt tilfelle:
   • Skip – Beholder begge referansene, og går videre til neste par
   • Cancel – Avbryter dublettkontrollen
   • Keep This Record – Beholder referansen du klikker på, og sletter den andre
  • Du kan kopiere innhold fra én referanse til en annen dersom det finnes nyttig informasjon i den referansen du vil slette. Bruk i så fall enten vanlig kopieringskommandoer eller benytt «dra-og-slipp»-metoden.

NB! Merk at du kun søker etter referanser i den gruppen som er markert. Dersom du skal søke etter dubletter på tvers av hele EndNote-biblioteket må altså All References være valgt.

[Se mer om Grupper]

Bildet viser sammenligning av to referanser ved dublettsøk

Det opprettes en midlertidig gruppe når dublettkontrollen foretas. Denne inneholder alle referanser som er berørt av kontrollen.
Antallet som vises er med andre ord summen av referansene du ønsker å beholde, samt de du ønsker å slette. Tallet justeres fortløpende etterhvert som du sletter dubletter.

Bildet viser antall dubletter i biblioteket