Erstatte / endre tekst

Ved endring av registreringspraksis kan det være nyttig å legge tekst til et felt, endre en gitt tekst i et gitt felt eller lignende. Denne type funksjonalitet er også nyttig for å tilpasse importerte referanser til de man allerede har lagt inn i sitt EndNote-bibliotek.

Erstatte tekst:

  • Velg Find and Replace fra Edit-menyen
  • Angi hva som skal erstattes og hvilket felt som skal omfattes

Legge til/slette tekst i et felt:

  • Velg Change/Move/Copy Fields fra Tools-menyen
  • Angi hva som skal legges til/slettes og hvordan det skal gjøres og hvilke felt som skal omfattes av endringen.
    Merk at man nå har muligheten til å la hele/deler av teksten formateres ved hjelp av utheving, kursivering, understreking, bruke opphøyet/senket skrift eller bruke greske bokstaver.

Under valget Change case har man anledning til å velge hvorledes store/små bokstaver skal fremstå i de ulike feltene. Dette kan være nyttig om man f.eks. henter referanser fra en base som bruker kun store bokstaver i enkelte felt.
[Se mer om å endre typografi for feltinnhold]

Husk at denne funksjonen kommer i tillegg til de mer avanserte muligheter som ligger i Liste-funksjonene.