Sortering av siteringer («Sort Order»)

Siste underkategori av Citations omhandler rekkefølgen på siteringer som følger rett på hverandre. Dette valget skal altså ikke forveksles med rekkefølgen referansene presenteres på i litteraturlisten.

Sortering av siteringer

De ulike alternativene er:

Same as bibliography Rekkefølgen på flere siteringer i samme parentes blir den samme som for sorteringen av litteraurlisten
Author + Title Sortering på forfatternavn, og deretter tittel om navnene er like
Author + Title + Year Det primære sorteringskriterium er her forfatter med henholdsvis tittel og år som andre og tredje felt å sortere på
Year + Author Sorteringen er primært på år, deretter forfatternavn
Don’t sort Siteringene komme i den rekkefølge de er satt i teksten
Other… Her kan du angi en sorteringsrekkefølge selv. Når du benytter dette valget vil det automatisk dukke opp en egen dialogboks hvor du angir sorteringsfelt og -rekkefølge