Referanser i referanselisten som ikke er sitert i teksten

Det dukker av og til opp ønsker om å ha med referanser i litteraturlisten som ikke er sitert i teksten. Under skisseres en fremgangsmåte for å oppnå dette.
La det imidlertid først gjøres klart at dette er i strid med god bibliografisk praksis. Referanselisten bør inneholde sitert litteratur, mens en bibliografi kan inneholde all relevant litteratur, uavhengig av eventuelle siteringer.
[Les mer om Bibliografier.]

Med det formelle ute av veien, her følger oppskriften.

Fremgangsmåte i EndNote:

Under valget Edit & Manage Citation(s) finnes funksjonen Show Only in Bibliography.
Se mer om denne under Redigere sitering i Word