Overføre referanser til LaTeX / BibTeX

EndNote har ikke støtte for LaTeX, men denne har til gjengjeld sitt eget referansehåndteringsprogram; BibTeX. Problemet med BibTeX er imidlertid at det ikke har muligheter for å importere referanser fra eksterne litteraturbaser slik EndNote har. For mange blir derfor løsningen å benytte EndNote til innsamling av data, og BibTeX som referansehåndteringsprogram i LaTeX.
Denne siden skal forhåpentligvis klargjøre hvordan man kan eksportere referansene man har samlet i EndNote slik at de kan importeres i BibTeX.
En ekstra problemstilling ved en slik eksport-import dukker opp ved at de to programmene bruker ulike felt for unik angivelse av referansene. Det er ikke mulig å kopiere EndNote sin indikatorer (referansenummer) til BibTeX som bruker Label-feltet til slike indikatorer. Man må derfor legge inn sine egne koder manuelt inn i Label-feltet.

Framgangsmåte ved eksport fra EndNote-bibliotek

 • Legg inn egne, unike indikatorer i Label-feltet for alle aktuelle referanser.
  Slett eventuelt annet innhold i dette feltet slik at det kun inneholder den unike indikatoren. F.eks. «Hansen-2010-1» for første referanse av forfatter Hansen i 2010.
 • Merk alle referanser som skal eksporteres til BibTeX
 • Velg Export fra File-menyen
 • Angi filnavn og -plassering. Husk å la navnet ende på .bib, velge filtype Text File og angi BibTeX Export som stil (se under)


Fremgangsmåte ved import til LaTeX / BibTeX

 • Sett inn referansene i LaTeX dokumentet ved å skrive f.eks. \cite\{Hansen-2010-1} der siteringen skal stå i den fortløpende teksten
 • Skriv inn \bibliography{referanser} der referanselisten skal genereres
  (Merk at endelsen .bib ikke angis)
 • Kjør kommandoen LaTeX på filen
 • Kjør kommandoen BibTeX på filen
 • Kjør kommandoen LaTeX på filen enda en gang
 • Kjør kommandoen LaTeX på filen en tredje og siste gang

Da skal siteringer og referanseliste bli generert i henhold til valgt stil.