Kategorier («Categories»)

Denne underkategorien gir muligheter for å dele en referanseliste inn i kategorier etter referansetyper.

Kategorier

Skriv inn eventuelle ønskede overskrifter for kategoriene, og velg fra knappen «Insert Reference Type» hvilke referansetyper som skal ligge under de respektive overskriftene.