Forfatternavn i siteringer («Author Name»)

Denne underkategorien av Citations tar for seg hvordan forfatternavnene skal presenteres i siteringene. Merk at dette ikke har noen effekt dersom det benyttes en såkalt nummerert stil – altså en stil som benytter tall i stedet for forfatter/årstall i den fortløpende teksten.

Dialogboksen har et skille mellom navneformat øverst og hvordan flere påfølgende siteringer av samme forfatter(e) skal angis nederst.

Forfatternavn i siteringer

De ulike alternativene er:

First author: Angir hvordan førsteforfatter skal skrives
Other authors: Angir navneformatet for de resterende forfatterne dersom det er fler enn én
Capitalization: Definerer hvordan store/små bokstaver i forfatternavnene skal vises. As Is vil si at den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket brukes. Merk at dette kan gi ulike formater
Initials: Feltet brukes for å angi hvordan forfatternes for- og mellomnavn skal vises.
Merk at dette valget overstyrer de tre foregående
Omit repeted authors En avkrysning her vil føre til at forfatternavnet kun vises i første av en serie siteringer av verker fra samme forfatter
Separate these citations with: Viser til valget over, og gir mulighet for å angi et skilletegn/-ord mellom siteringene. Merk at du må skrive inn evt. ønskede mellomrom selv om disse er vanskelige å se i dialogboksen
Don’t omit authors from citations that have suffix Dette valget gir anledning til å overstyre det foregående i de tilfeller du har lagt til en tekst selv etter den ordinære siteringen